Nasze konto bankowe

Nr.konta bankowego

BANK PEKAO SA

57 1240 2412 1111 0000 3611 2188 

 

Więcej >
Rzecznik Osoby Bezdomnej

INFORMACJA

 

 

 

 

 

 
   

 

Więcej >
Pomoc żywnoścowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

     
INFORMACJA  DOTYCZĄCA  REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO  POMOC ŻYWNOŚCIOWA  2014-2020 PODPROGRAM  2016

W dniu 27 września 2016 r została zawarta przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło puławskie w Puławach przy ul. Rybackiej 6  jako Organizacją  Partnerską  o zasięgu Lokalnym  umowa  nr. 25  z Organizacją Partnerską o zasięgu Regionalnym  - Fundacją Bank Żywności z siedzibą w Lublinie ul. Młyńska 18  o współpracą na realizację zadań z zakresu dystrybucji art. spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016 .

Łączna liczba osób objęta pomocą    -132 osoby.

Terminy wydawania żywności określono następująco  m-c XII 2016 , I 2017, II 2017, III 2017, IV 2017  V 2017

Nie można ustalić szczegółowych dat  wydawania żywności  ze względu na  zależność od pozyskania środka transportu  do przewiezienia żywności z Banku  Żywności w Lublinie.

Miejsce dystrybucji – pomieszczenie budynku  schroniska dla mężczyzn im. Św. Brata Alberta w Puławach ul. Rybacka 6  . Wydawanie żywności w formie paczek  , osobom uprawnionym.

Kryteria kwalifikowalności  -  na podstawie wniosków weryfikacyjnych sporządzonych przez MOPS w Puławach  i samodzielnie osoby bezdomne przybywające i mieszkające w schronisku  na podstawie  oświadczeń  . Kryterium dochodowe nie może przekraczać 150%  dochodu uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł  dla osoby w rodzinie.

Informacja o działaniach towarzyszących

W m-cu styczniu  2017 r. przeprowadzimy kampanię edukacyjną , przez  rozdawanie ulotek  propagujących oszczędzanie  i prawidłowe zagospodarowanie żywności .

Działania  finansowane będą przeprowadzone po uzgodnieniu daty z Bankiem ŻYWNOŚCI I PODANE DO WIADOMOŚCI ODRĘBNYM  KOMUNIKATEM.

                                                                     Koordynator  - Halina Kowalewska