Nasze konto bankowe

Nr.konta bankowego

BANK PEKAO SA

57 1240 2412 1111 0000 3611 2188 

 

Więcej >
Rzecznik Osoby Bezdomnej

INFORMACJA

 

 

 

 

 

 
   

 

Więcej >
Sprawozdanie 2016

 

 

 

 Sprawozdanie merytoryczne z działalności schroniska dla        

         mężczyzn w Puławach  przy ul. Rybackiej 6

                         od 01.01.2016 r- 31.12.2016r

 

 

Schronisko  dla mężczyzn w Puławach przy ul. Rybackiej 6 , posiada 48 miejsc stacjonarnych . W okresie zimy w razie potrzeby zwiększamy liczbę miejsc do 70  o miejsca noclegowe na materacach i dodatkowych łóżkach rozstawionych na korytarzach .

Zapewniamy schronienie,  całodzienne wyżywienie , kąpiel , wymianę odzieży , systematyczną opiekę duszpasterską , kontakty z poradnią odwykową , pomoc socjalną.

Utrzymujemy się z ofiar, darowizn ludzi dobrej woli , składek członkowskich, odpłatności podopiecznych oraz dotacji celowych  z tytułu udziału w realizacji zadań publicznych z pomocy społecznej.

Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy w naszym schronisku wzrost liczby osób starszych  którzy   stają się  długoletnimi rezydentami placówki . Są to przeważnie ludzie chorzy  wymagający dużego zaangażowania pracującego personelu.

Stan zatrudnienia w schronisku w  2016 r –wynosił 6 osób , w tym 4 osoby  zatrudnione  na umowę o pracę, z tego  3 osoby do bezpośredniej pracy z podopiecznymi , 1 osoba mieszkaniec  schroniska  zatrudniony  w ramach prac interwencyjnych  z RUP Puławy, 2 osoby na umowę zlec, w tym mieszkaniec schroniska i  psycholog na okres 3 miesięcy .

Stan osobowy mieszkańców schroniska na dzień 31.12.2016 r . wynosił  54   osoby.  

Przedział wiekowy mieszkańców  był następujący;

w wieku     21-30 lat     - 1  osoba

w wieku     31-40 lat     -  3 osoby

w wieku     41- 50 lat     - 6 osób

w wieku     51-60 lat      - 14 osób

w wieku     61-70 lat      -  24 osoby

ponad 70 lat              -          6 osób

Stan majątkowy pensjonariuszy przedstawia się następująco:

Świadczenia w postaci emerytury bądź renty  otrzymuje 9 osób,2 osoby pracują na

umowę  zlecenie,  zasiłek stały z orzecz. niepełn.   otrzymuje  26  osób,

osoby bez dochodow finansowane przez MOPS i GOPS-y  - 17 osób.

Odpłatność za pobyt w schronisku  w 2016 r wynosiła 582 zł.

Z liczby osób wykazanych na  dzień 31.12.2016 r  6  osób  regulowało  odpłatność za pobyt w schronisku  z  emerytury lub renty  w wysokości 582  złote, 1osoba odpłatność w wys. 420 zł , 1 osoba w wysokości 550 zł , 1 osoba w wysokości 350 zł , ze względu na obciążenia komornicze z tytułu zaległych alimentów. 2 pracujące osoby   ponosiły     pełną odpłatność  za schronisko  .

26 osób  pobierających    zasiłki stałe  ponosiły   odpłatność w wysokości 420 zł. t.j 70% swojego dochodu . /zasiłek stały -604  zł/.Część osób pobierających zasiłki stałe korzystała  z  finansowania jednego gorącego posiłku  z MOPS lub GOPS jako uzupełnienie odpłatności  za schronisko.

Przychody  z tytułu częściowej  odpłatności podopiecznych  za pobyt w schronisku  w 2016 roku wyniosły  213 759  zł , tj.niespełna 40%  kosztów  całkowitych   prowadzenia schroniska   które wyniosły   535 792 zł.

Aby zrekompensować  różnicę między  odpłatnością mieszkańców ,a rzeczywistym kosztem utrzymania placówki   podejmowaliśmy  różne dodatkowe działania np.;   kwesty pod  kościołami i na cmentarzach w dniu św. zmarłych  z czego pozyskaliśmy kwotę   15 707 zł  .  Z  realizacji  zadań  z zakresu pomocy społecznej  / schronienie ,obiady / otrzymaliśmy   kwotę 130 974 zł ,  ze wsparcia  finansowego  i rzeczowego od  osób fizycznych  otrzymaliśmy  kwotę 65 948 zł .

 W 2016 roku stowarzyszenia   , fundacje  i organizacje  społeczne   przekazały nam   żywność , środki czystości  ,  odzież  i inne artykuły  na kwotę  59 734 zł.

Otrzymane  środki finansowe  przeznaczyliśmy na    bieżącą działalność schroniska.

Dużym wsparciem  w utrzymaniu  schroniska  są    warzywa i owoce pozyskane z uprawianej  przez nas działki.   Użytkujemy  działkę 60 arów, którą  wykorzystujemy pod  uprawę  owoców i warzyw na bieżące potrzeby i zapasy na okres zimowy.  Sami produkujemy rozsadę  do wysadzania /ok. 700 szt pomidorów,3 tys kapusty/.

Warzywa zapewniają nasze potrzeby żywieniowe na cały rok. W minionym roku

zakisiliśmy 400 słoików /3 l/ ogórków, zrobiliśmy  500 słoików  różnych sałatek , 400 kompotów  , zebraliśmy ponad 200 kg fasoli  i ponad 400 kg innych warzyw oraz zakisiliśmy 14  beczek własnej kapusty, z której  m.inn. ugotowaliśmy  100  l kapusty z grzybami na Miejską Wigilię.

Wartość  owoców i warzyw z działki to kwota ponad 19  tys.zł.

Uprawą działki , robieniem przetworów  zajmowali  się mieszkańcy schroniska . Jest to jedna z  naszych metod  aktywizacji  ,   zagospodarowania   potencjału  i czasu wolnego naszych podopiecznych , która  stwarza im możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami , daje poczucie zadowolenia z efektów wspólnej pracy.

Oprócz prowadzenia schroniska dla bezdomnych  , pracownicy schroniska wspólnie z mieszkańcami prowadzą zbiórkę używanych mebli i sprzętów  oraz odzieży używanej  .   Meble i sprzęty są remontowane w schronisku , przez mieszkańców pracujących  jako wolontariusze  a następnie oddawane rodzinom potrzebującym z naszego miasta.W ten sposób  w 2016 r zaopatrzyliśmy ponad  60 potrzebujących  rodzin. Zebrana i posegregowana odzież  była  udostępniana  w  postawionym  przez mieszkańców schroniska  sezonowym namiocie , który zbudowaliśmy  własnymi siłami i z własnych środków . Widzimy potrzebę kontynuowania  zbiórki odzieży i pomocy ludziom  .  Rocznie z tej formy pomocy korzysta  ponad 200 osób. Niektórzy korzystają wielokrotnie .

Współprac ujemy    również z Lubelskim Bankiem Żywności ,  i uczestniczymy  w programie  PEAD dla 130 osób  , w tym   70 osób  wytypowanych przez MOPS Puławy . W 2016 r . rozdaliśmy  ponad 5 ton  żywności  przywiezionej z  LBŻ  własnym transportem . Organizowaliśmy  również  zbiórki żywności w marketach w okresach przedświątecznych , z czego robiliśmy  paczki dla ubogich wielodzietnych rodzin  . W 2016 r  zebraliśmy w tych zbiorkach  ponad    tonę   żywności   ,  z czego część przeznaczyliśmy na paczki  żywnościowe  i obdarowaliśmy art. spożywczymi  60 osób  z  miasta korzystających  z obiadów w schronisku. Część zebranych słodyczy przekazaliśmy do paczek dla dzieci z domu dziecka .

Są to nasze dodatkowe działania  jako organizacji charytatywnej.

W 2016 r.braliśmy  udział w konkursie  Wojewody Lubelskiego p.n „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie  potrzeb bytowych  osób bezdomnych i otrzymaliśmy na realizację  programu  kwotę  14  tys. zł.

W ramach tych działań   prowadzone były  Idywidualne  Programy Wychodzenia z Bezdomności  z osobami przychodzącymi do schroniska i mieszkającymi /10 osób ,w tym 3 osoby  po ZK/. W okresie jesienno- zimowym  kiedy zwiększała  się liczba osób potrzebujących pomocy  , zatrudniliśmy  psychologa  do spotkań z mieszkańcami indywidualnie i grupowo . 

Osoby młodsze przychodzące do schroniska często mają  problemy z alkoholem i to jest  zwykle powodem wejścia w bezdomność. Wspólne działania pracowników i psychologa  pozwalają  utworzyć indywidualne  kierunki  wychodzenia z trudnych   sytuacji  dla tych  osób  ,bądż  przez podjęcie leczenia odwykowego  zamkniętego , bądż  uczestnictwo w terapii  w poradni. W minionym okresie  3 osoby rozpoczęły   leczenie w poradni odwykowej  w tym 2 osoby  przeszły leczenie zamknięte  . Jedna z osób  po odbyciu leczenia odwykowego powróciła  do domu .

Umowy  wolontariackie  na pracę  w  placówce  zawarło  5  mieszkańców schroniska pracując głównie w ogrodzie lub przy remoncie pozyskanych mebli i sprzętów.

Rezultatem naszych działań pomocowych  w  2016 r  było to ,że  2 osoby   otrzymały pracę jedna z nich  ma szansę na powrót do rodziny .

Od kilku lat  przygotowujemy i wydajemy odpłatne posiłki gorące dla podopiecznych MOPS  w 2016 r było to 60  posiłków dziennie .

Przez cały czas udzielamy pomocy doraźnej osobom  które się do nas zgłaszają .

W 2016   r. udzieliliśmy   150   dorażnych noclegów, wydaliśmy    300    dorażnych  posiłków  , z kąpieli i wymiany odzieży w schronisku  skorzystało  200    osób ,    200  osób z miasta  skorzystało  z zaopatrzenia w  odzież  używaną   pozyskaną  od darczyńców   .

Osoby te i osoby skierowane przez   MOPS korzystające z obiadów w schronisku otrzymują pieczywo , art. spożywcze  , warzywa  i owoce  , które rozdajemy w miarę  naszych możliwości.

Dzięki przychylności  władz miasta Puławy otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 35 tysięcy zł .  na  dofinansowanie  zakupu  nowego samochodu osobowo-dostawczego.

W m-cu . lutym zakupiliśmy  samochód  marki Peugeot za kwotę  62000 zł  co pozwoliło nam  rozszerzyć  dodatkowe działania  na rzecz osób potrzebujących   .

Mieszkańcy schroniska wykonują prace na rzecz domu, uprawiają ogród, pomagają przy przygotowywaniu posiłków, dbają o czystość i porządek.

Biorą  także udział w kwestach  organizowanych przez Koło , a także w organizowanych uroczystościach i spotkaniach.

 Pomoc duchową ,przez sprawowanie  coniedzielnej mszy św .prowadzi

w schronisku Ojciec Franciszkanin z klasztoru w Kazimierzu. Przy pomocy Legionu  Maryi z Parafii  pw. Św. Rodziny  w Puławach co tydzień  odmawiamy Różaniec.

W miesiącu wrześniu obchodziliśmy  25 lecie działalności  Koła  i Schroniska . Naszym jubileuszem  wpisaliśmy się w obchody  35 Lecia  całego Towarzystwa  i z tej racji w m-cu pażdzierniku    przeżyliśmy w Kole puławskim Peregrynację Krzyża Papieskiego .                                       

25 lat Kola Puławskiego  to  pracowity   lecz  owocny okres   działań na rzecz ludzi potrzebujących .

Udzieliliśmy schronienia i różnego rodzaju pomocy  ponad  sześciu tysiącom osób. Kilkadziesiąt osób usamodzielniło  się i powróciło do rodzin  lub zaczęło życie na swój rachunek .

Dziękujemy ludziom dobrej woli , w tym   szczególnie  dziękujemy Władzom Miasta Puławy  za wspieranie naszych działań , za to że udało się nam  wspólnie zabezpieczyć środki na wydatki bieżące schroniska i udzielić schronienia   wszystkim osobom potrzebującym.  Jest to nasz   wspólny sukces.

 

                  Kierownik schroniska-   Halina Kowalewska