Nasze konto bankowe

Nr.konta bankowego

BANK PEKAO SA

57 1240 2412 1111 0000 3611 2188 

 

Więcej >
Rzecznik Osoby Bezdomnej

INFORMACJA

 

 

 

 

 

 
   

 

Więcej >
Sprawozdanie 2019

 

           Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła  puławskiego i  schroniska dla mężczyzn w Puławach  przy ul. Rybackiej 6

                         od 01.01.2019 r- 31.12.2019r

 

W roku 2019 Zarząd Kola puławskiego pracował w następującym składzie;

 

Jadwiga Podstawek – Prezes Kola

Górzyński Piotr- V-ce Prezes

Sitkiewicz Joanna -Sekretarz

Marzec Anna -Sekretarz

Kowalewska Halina – skarbnik

Piasecka Helena – członek

Wawerska Agnieszka -czlonek

Prończuk Jacek – członek

 

Komisja Rewizyjna w składzie;

Rodzoch  Joanna – przewodnicząca

Pawłowska Amelia – członek

Pawłowska Anna -czlonek

Liczba członków Kola na 31.12.2019 r    -65 osób.

Głównym celem naszej działalności  jest prowadzenie  schroniska  dla bezdomnych mężczyzn  oraz pomoc osobom ubogim  z terenu miasta Puławy.

Schronisko  dla mężczyzn w Puławach przy ul. Rybackiej 6 , posiada 40 miejsc stacjonarnych . W okresie zimy w razie potrzeby zwiększamy liczbę miejsc   o miejsca noclegowe na materacach i dodatkowych łóżkach rozstawionych na korytarzach .

Zapewniamy schronienie,  całodzienne wyżywienie , kąpiel , wymianę odzieży , systematyczną opiekę duszpasterską , kontakty z poradnią odwykową , pomoc socjalną.

Utrzymujemy się z ofiar i  darowizn ludzi dobrej woli , składek członkowskich, odpłatności gmin za pobyt  podopiecznych w schronisku  oraz dotacji celowych  z tytułu udziału w realizacji zadań publicznych z pomocy społecznej.

Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy w naszym schronisku wzrost liczby osób starszych , którzy   stają się  długoletnimi rezydentami placówki . Są to przeważnie ludzie chorzy  wymagający dużego zaangażowania pracującego personelu. Niejednokrotnie konieczne jest dowiezienie podopiecznego   przez nas do lekarza  nie tylko na terenie  Puław lecz i do  szpitala  w Lublinie. W minionym roku  skierowaliśmy   i umieściliśmy  w  DPS  trzech podopiecznych .

Stan osobowy mieszkańców schroniska na dzień 31.12.2019 r . wynosił 38   osób,

w tym  22  osoby    z Puław  , 5 osób z Gminy Puławy, pozostałe osoby z gmin ościennych.

Przedział wiekowy mieszkańców  był w 2019 r .  następujący;

W wieku 18-39 lat     - 1 osoba

w wieku     40 – 59  lat  -  14  osób

w wieku     60-64 lat  -       11  osób

  w wieku   65-74     -    12  osób

Stan majątkowy pensjonariuszy przedstawiał  się następująco:

Świadczenia w   postaci emerytury  bądź renty  otrzymywało 8  osób,2 osoby pracowały  na  umowę  zlecenie,  zasiłek stały z orzecz. niepełn.   otrzymywało   21 osób,

osoby bez dochodów  - 7 osób.

Odpłatność za pobyt w schronisku wynosiła  w 2019 r   900  zł miesięcznie   i  była w większości regulowana przez gminy  z których pochodziły osoby bezdomne   , zgodnie  z ustawą o pomocy społecznej o finansowaniu schronienia osób bezdomnych.

W związku z  różnorodnymi formami działalności pomocowej  , które prowadziliśmy   w 2019 r  byliśmy  zmuszeni pozyskiwać na to  dodatkowe fundusze .

Między innym  przeprowadzaliśmy  kwesty pod  kościołami i na cmentarzach w dniu św Zmarłych .

Z tytułu darowizn  finansowych  otrzymaliśmy w 2019  r.  kwotę  ponad 42 tys.           zł , w tym   m. inn. darowizny od osób fizycznych   17780  zł.  , z kwest   19 232 zł . Otrzymane  środki przeznaczyliśmy na   bieżącą działalność schroniska między innymi  na rozpoczęcie  etapu  przygotowania pomieszczenia na urządzenie chłodni i mrożni  przez co chcemy  zlikwidować  zużyte   i energochłonne lodówki  i zamrażarki  . Zostały zakupione i zamontowane w pomieszczeniu płyty termiczne , drzwi mrożnicze , przeprowadzona instalacja elektryczna  i pomieszczenia przygotowane do montażu agregatów chłodniczych i mrożniczych.  Koszt poniesiony  na  modernizację  to kwota ponad 17 tys. złotych.

Dużym wsparciem  w utrzymaniu  schroniska  są   dary  żywnościowe , pozyskiwane z marketów i piekarni  oraz ze zbiórek organizowanych dla nas przez szkoły ,  stowarzyszenia  i organizacje  . W 2019r. otrzymaliśmy art. spożywcze  i rzeczowe   na kwotę  ponad   310    tysięcy złotych.  Otrzymaliśmy   art. spożywcze trwałe ze zbiórek  organizowanych dla schroniska  przez  Stowarzyszenia ; „Rodzina „  , „Przeszłość –Przyszłości”, Stowarzyszenie „Bezmiar „

 Reszta darów  to w przeważającej części  pieczywo  ,pieczywo słodkie , warzywa i owoce  oraz nabiał   ,   z których  w większej części korzystały osoby skierowane  na obiady oraz osoby potrzebujące  z miasta . W znacznej części  zmniejszyły  się  przez to nasze    koszty  prowadzenia  placówki . Współpracujemy    również z Lubelskim Bankiem Żywności , który wspiera  nas przydziałami żywności z programu PEAD  .  Część przywiezionych naszym transportem  produktów żywnościowych  rozdaliśmy   osobom potrzebującym  z terenu miasta ,oraz podopiecznym MOPS  korzystającym  z obiadów w naszej placówce  .

Schronisko nasze użytkuje działkę 60 arów ,którą  wykorzystujemy do uprawy owoców i warzyw na bieżące potrzeby i zapasy na okres zimowy.  Sami produkujemy rozsadę  do wysadzania /ok. 500 szt pomidorów,3 tys kapusty/.

Warzywa zapewniają nasze potrzeby żywieniowe na cały rok. W minionym roku

zakisiliśmy ponad  400 słoików /3 l/ ogórków, zrobiliśmy  500 słoików  różnych sałatek , 400 kompotów  , zebraliśmy ponad 200 kg fasoli  i ponad 400 kg innych warzyw oraz zakisiliśmy 13  beczek własnej kapusty, z której  m .inn. ugotowaliśmy  100  l  kapusty z grzybami na Miejską Wigilię.  Uprawą działki zajmują się mieszkańcy schroniska . Jest to jedna z   metod     zagospodarowanie  potencjału i czasu wolnego podopiecznych  , stwarza im możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami , daje poczucie zadowolenia z efektów wspólnej pracy.

Oprócz prowadzenia schroniska dla bezdomnych  , pracownicy schroniska wspólnie z mieszkańcami prowadzą zbiórkę używanych mebli i sprzętów  oraz odzieży używanej  .   Meble i sprzęty są remontowane w schronisku , przez mieszkańców pracujących jako wolontariusze , a następnie są oddawane rodzinom potrzebującym

W celu zabezpieczenia finansowego placówki  braliśmy również  udział w konkursie  Wojewody Lubelskiego  w projekcie p.n „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie  potrzeb bytowych  osób bezdomnych ”  i w konkursie  Marszałka Województwa  Lubelskiego  p.n  „Prowadzenie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym’’ i otrzymaliśmy na  realizację przygotowanych przez nas programów kwotę  ponad  25  tys. zł.

Pozwoliło to nam  zatrudnić  okresowo pracownika socjalnego  i psychologa  do pracy z podopiecznymi  i jako wsparcie pracujących opiekunów  oraz   wyposażyć trzy sale mieszkalne w nowe szafy ubraniowe.  Zgodnie z zaleceniami o standaryzacji  placówek dla osób bezdomnych  wyposażyliśmy pomieszczenie do przygotowania posiłków przez bezdomnych   w lodówkę , kuchenkę , naczynia , czajnik  i inne potrzebne sprzęty . Zgodnie z wymogami zakupiliśmy komputer do  wyposażenia  kącika  komputerowego  dla podopiecznych. . Po wymianie starych mebli  zostały  przez mieszkańców  odnowione przez pomalowanie wszystkie sale mieszkalne , łazienki i stołówka.    Działania  te  wpisują się w aktywizację zawodową   sprawnych  mieszkańców naszej placówki .

Prowadzone były  indywidualne programy wychodzenia z bezdomności  z osobami przychodzącymi do schroniska i mieszkającymi /5  osób/ ,w tym 2 osoby  po pobycie w ZK.  Efektem  tych działań jest to , że  3 osoby podjęły leczenie odwykowe  ,umowy  wolontariackie   na pracę  dla placówki  podpisało  6  osób  , jedna osoba pracowała w  schronisku  z programu PUP w ramach prac interwencyjnych  z przedłużeniem okresu zatrudnienia o 3 m-ce  z naszych środków po zakończeniu programu .

W okresie jesienno- zimowym  kiedy zwiększa się liczba osób potrzebujących pomocy  , odbywały się spotkania  psychologa z mieszkańcami  indywidualnie i grupowo .  W tym okresie przywożone są nierzadko  do schroniska  osoby pod wpływem alkoholu , których zgodnie z regulaminem nie powinniśmy przyjąć   , lecz  z uwagi na brak  w Puławach placówki typu noclegownia  czy ogrzewalnia  i złych warunków pogodowych  osoby te były przyjmowane do schroniska  aby nie zamarzły.  Nie posiadamy  oddzielnego pomieszczenia dla tych osób  w schronisku  i nie jesteśmy przygotowani na  udzielanie im noclegu  chociaż ze względów humanitarnych  to robimy biorąc na siebie odpowiedzialność  za nich .Dlatego   istnieje potrzeba  zabezpieczenia  w Puławach  dodatkowo  kilku  miejsc    dla  tych osób  w okresie zimy   co zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy.

Prowadzimy liczne działania charytatywne na rzecz potrzebującej społeczności miasta  i gminy Puławy.

W 2019 r. schronisko wydało  500   szt.  posiłków doraźnych  dla 80 osób z miasta i osób  które zgłosiły się do nas bezpośrednio. Osoby z decyzjami MOPS codziennie oprócz gorącego posiłku miały możliwość korzystania z darmowego pieczywa, nabiału ,owoców , ciasta  .

W okresach świątecznych wydajemy potrzebującym paczki żywnościowe i tak w  m-cu grudniu wydaliśmy 50 szt  paczek  świątecznych  dla korzystających z obiadów w schronisku oraz pojedyncze paczki i posiłki dla osób zgłaszających się indywidualnie. W 2019 r udzieliliśmy pomoc żywnościową  w różnych formach osobom potrzebującym z miasta i gminy  na kwotę ponad 100 tys. złotych.

Przez cały czas udzielamy pomocy doraźnej  w różnej formie  osobom  potrzebującym które się do nas zgłaszają W 2019   r. udzieliliśmy 100   dorażnych  noclegów, z kąpieli i wymiany odzieży  skorzystało 150  osób  , 200  osób  skorzystało  z zaopatrzenia w  odzież  używaną   pozyskaną  od darczyńców   z terenu miasta . oraz odzieży używanej  . 

Mieszkańcy schroniska wykonują wiele  prac na rzecz domu, uprawiają ogród, pomagają przy przygotowywaniu posiłków, dbają o czystość i porządek.

Biorą  także udział w kwestach  organizowanych przez Koło , a także w organizowanych uroczystościach i spotkaniach.

Przy pomocy Legionu  Maryi z Parafii  pw. Św. Rodziny  w Puławach co tydzień  odmawialiśmy  Różaniec.

Podsumowując  nasze działania   informujemy ,że z funduszy   Urzędu Miasta  Puławy  w m-cu  pażdzierniku  b.r  został zamontowany wyłącznik prądu  w który   powinien być wyposażony   budynek zgodnie z zaleceniami  Państwowej Straży Pożarnej . Składamy podziękowanie   Radzie Miasta i Komisji  Polityki Społecznej za wsparcie naszej prośby  o pomoc finansową na ten cel  do Pana Prezydenta  miasta .  W roku 2020  chcielibyśmy   zakupić  agregaty   aby uruchomić mrożnie i chłodnie  w schronisku  .  Z wyposażeniem pomieszczeń  jest to  wydatek około 23 tysiące złotych.  W tym celu  będziemy  starać się o pożyczkę w kwocie 13 tys.  z kasy zapomogowo – pożyczkowej  w Zarządzie Głównym  Towarzystwa  we Wrocławiu .  Otrzymaliśmy do wiadomości pismo  wystosowane  przez P. Bożenę Krygier  , przewodniczącą Rady Miasta  do Prezydenta   miasta P. Pawła Maja   w naszej sprawie  z prośbą o zabezpieczenie  w najbliższych zmianach budżetowych kwoty  10 tys. zł , na zakup  jednego z agregatów .   Dziękujemy za wsparcie naszych działań  i mamy nadzieję na  ich realizację.

Podsumowując sprawozdanie  stwierdzany ,że  dzięki naszej determinacji i dużemu  zaangażowaniu w realizację ważnych zadań  społecznych  udało nam się  chociaż w części  zapobiec  ubóstwu i wykluczeniu  społeczności naszego  miasta.  

 

 

                                               Kierownik schroniska   Halina Kowalewska

 

 


Sprawozdanie merytoryczne  z organizacji pożytku publicznego .

                                                     Do pobrania