Nasze konto bankowe

Nr.konta bankowego

BANK PEKAO SA

57 1240 2412 1111 0000 3611 2188 

 

Więcej >
W budowie

 

 

.

Więcej >
Sprawozdanie 2020

 

           Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła  Puławskiego i  schroniska dla mężczyzn w Puławach  przy ul. Rybackiej 6  

od 01.01.2020r- 31.12.2020 r

 

W roku 2020  Zarząd Kola puławskiego pracował w następującym składzie;

 

Jadwiga Podstawek – Prezes Kola

Górzyński Piotr- V-ce Prezes

Sitkiewicz Joanna -Sekretarz

Marzec Anna -Sekretarz

Kowalewska Halina – skarbnik

Piasecka Helena – członek

Wawerska Agnieszka -czlonek

Prończuk Jacek – członek

 

Komisja Rewizyjna w składzie;

Rodzoch  Joanna – przewodnicząca

Pawłowska Amelia – członek

Pawłowska Anna -członek

Liczba członków Koła na 31.12.2020 r    -60 osób.

Głównym celem naszej działalności  jest prowadzenie  schroniska  dla bezdomnych mężczyzn  oraz pomoc osobom ubogim  z terenu miasta Puławy.

Schronisko  dla mężczyzn w Puławach przy ul. Rybackiej 6 , posiada 40 miejsc stacjonarnych . W okresie zimy w razie potrzeby zwiększamy liczbę miejsc   o miejsca noclegowe na materacach i dodatkowych łóżkach rozstawionych na korytarzach .

Zapewniamy schronienie,  całodzienne wyżywienie , kąpiel , wymianę odzieży , systematyczną opiekę duszpasterską , kontakty z poradnią odwykową , pomoc socjalną.

Utrzymujemy się z ofiar i  darowizn ludzi dobrej woli , składek członkowskich, odpłatności gmin za pobyt  podopiecznych w schronisku  oraz dotacji celowych  z tytułu udziału w realizacji zadań publicznych z pomocy społecznej.

Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy w naszym schronisku wzrost liczby osób starszych , którzy   stają się  długoletnimi rezydentami placówki . Są to przeważnie ludzie chorzy  wymagający dużego zaangażowania pracującego personelu. Niejednokrotnie konieczne jest dowiezienie podopiecznego   przez nas do lekarza  nie tylko na terenie  Puław lecz i do  szpitala  w Lublinie.

Stan osobowy mieszkańców schroniska na dzień 31.12.2020  r . wynosił 36                  osób,

w tym  20  osób     z Puław  , 5 osób z Gminy Puławy, pozostałe osoby z gmin ościennych.

Przedział wiekowy mieszkańców  był w 2020 r .  następujący;

W wieku  21-30 lat   -2 osoby

W wieku 41-50  lat   - 3 osoby

W wieku 51-60 lat    - 8 osób

W wieku 61-70 lat    - 14 osób

Ponad           70 lat    - 9 osób

Stan majątkowy pensjonariuszy przedstawiał  się następująco:

Świadczenia w   postaci emerytury  bądź renty  otrzymywało 8  osób ,  zasiłek stały z orzeczenia niepełnosprawności    otrzymywało   21 osób,

osoby bez dochodów  - 7 osób.

Odpłatność za pobyt w schronisku wynosiła  w 2020  r   900  zł miesięcznie   i  była w większości regulowana przez gminy  z których pochodziły osoby bezdomne   , zgodnie  z ustawą o pomocy społecznej o finansowaniu schronienia osób bezdomnych.

Rok 2020 był dla  osób  mieszkających i pracujących w  schronisku  dużym wyzwaniem . W związku z  zagrożeniem  zakażenia  zostały opracowane i wdrożone  w schronisku procedury sanitarne , którymi zostali objęci pracownicy i pensjonariusze schroniska .

Przez okres ponad pół roku obowiązywał zakaz opuszczania terenu placówki  dla mieszkańców schroniska . Możliwe były tylko wyjścia celowe  do lekarza . Wszystkie  sprawy dotyczące mieszkańców ; zakupy  , realizacja recept ,  dowozy do lekarza   załatwiali pracownicy schroniska , którzy cały czas byli do dyspozycji , bez względu na porę dnia. W schronisku przez okres ponad 3 miesiące    co dwie godz. przeprowadzaliśmy  dezynfekcję  lamperii, drzwi, korytarzy.     W celu dezynfekcji został zakupiony ozonator powietrza i wszystkie pomieszczenia  są  2x w tygodniu ozonowane . W pierwszym okresie epidemii wprowadzony był pomiar temperatury dla wszystkich  2x dziennie .   Do końca roku 2019  wydawaliśmy posiłki gorące dla osób z terenu miasta zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Miasta Puławy. Nie chcąc z tego zrezygnować musieliśmy stworzyć procedury  na okoliczność wydawania posiłków w okresie pandemii.  W związku z tym zainstalowane zostało zadaszenie na zewnątrz schroniska , aby chronić przed deszczem osoby odbierające posiłki , które  są wydawane przez zabezpieczone  pleksą okno . Dodatkowe art. spożywcze , pieczywo, nabiał są wydawane   każdorazowo  zapakowane oddzielnie .   Osobom odbierającym obiady oferowane są maseczki , które pozyskaliśmy z przydziałów   Zarządu Głównego Towarzystwa.

W tym trudnym  okresie pandemii doznaliśmy wiele życzliwości  i wsparcia  od darczyńców zorganizowanych i prywatnych nie tylko rzeczowego lecz i finansowego . Zgłaszały się do nas osoby , które przekazywały darowizny na celowe  potrzeby np; na montaż  klimatyzacji w pomieszczeniach kuchni darczyńca anonimowy  przekazał kwotę 7 tys. zł , Klub  Lotariański   Puławy  zakupił dla schroniska pompę do ścieków . Z darów  wpłaconych przez anonimowych darczyńców została zamontowana  automatyczna brama wjazdowa  do schroniska oraz  aplikacja  do prowadzenia  księgowości komputerowej.    Dzięki wsparciu naszych działań  przez Radę  Miasta i Komisję   Polityki Społecznej    Urzędu Miasta Puławy możliwa była   zmiana   kalkulacji w ramach kosztów rzeczowych realizowanego przez nas zadania  publicznego p.n  „Udzielenie pomocy w formie gorącego posiłku dla osób z terenu miasta Puławy  w 2020 r”  co pozwoliło nam sfinansować  zakup i montaż agregatu  do mrożni  w kwocie 9 tys. złotych i zakończyć  inwestycję . 

Od darczyńców otrzymaliśmy również  dary w postaci art. spożywczych , środków czystości , art. higienicznych  które w dużej części  rozdaliśmy w postaci paczek osobom  ubogim i rodzinom wielodzietnym  wskazanym przez MOPS Puławy , GOPS Puławy  oraz osobom zgłaszającym się do nas indywidualnie. Pomoc ta była możliwa między innymi dzięki zbiórkom przeprowadzonym dla nas przez   prawie wszystkie szkoły  puławskie na początku pandemii ,oraz przekazaniu przez szkoły nadwyżek  żywności  w momencie ich zamknięcia . Dużą  część żywności o długim okresie do spożycia  pozyskaliśmy uczestnicząc w akcji  Zarządu Głównego Towarzystwa  z Wrocławia  na  dożywianie  najuboższej ludności kraju. Art. pochodziły z rezerw  krajowych. W sumie otrzymaliśmy 2,5 tony żywności  z tej akcji  z czego zrobiliśmy 200 paczek  dla potrzebujących.

Nasze  zapasy uzupełniamy wyprodukowanymi owocami i warzywami na naszej działce Jest to równocześnie  zagospodarowanie potencjału i czasu wolnego podopiecznych , stwarza im możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami ,daje poczucie zadowolenia  z efektów wspólnej pracy. Szczególnie w tym roku  w warunkach izolacji  , możliwość  zagospodarowania czasu była bardzo cenna.

Z tytułu darowizn  finansowych  otrzymaliśmy w 2020   r.  kwotę  ponad 33 tys.  są to darowizny od osób fizycznych  ponieważ kwest ze względów epidemicznych nie przeprowadzaliśmy.         

W celu zabezpieczenia finansowego placówki  braliśmy również  udział w konkursie  Wojewody Lubelskiego  w projekcie p.n „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie  potrzeb bytowych  osób bezdomnych ”  i w konkursie  Marszałka Województwa  Lubelskiego  p.n  „Prowadzenie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym’’ i otrzymaliśmy na  realizację przygotowanych przez nas programów kwotę  ponad  25  tys. zł.

Pozwoliło to nam  zatrudnić  okresowo pracownika socjalnego  i psychologa  do pracy z podopiecznymi  i jako wsparcie pracujących opiekunów Działania  te  wpisują się w aktywizację zawodową   sprawnych  mieszkańców naszej placówki .

W warunkach pandemii  nie prowadziliśmy  indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności  z osobami przychodzącymi do schroniska i mieszkającymi   ponieważ nie było możliwości bezpośrednich kontaktów  z Urzędem Pracy i innymi urzędami . Praca socjalna z konieczności ograniczała się do zabezpieczania podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców  /robienie zakupów ,wizyty u lekarza , realizacja recept itp. /  Osoby mieszkające  w schronisku odizolowane od wychodzenia ze schroniska na pół roku  były  w złym stanie fizycznym i psychicznym.  To osoby starsze , chore ,bez widoków na usamodzielnienie. Najpilniejszą  potrzebą   dla tych osób była pomoc psychologa oraz systematyczna opieka medyczna i zapewnienie  dobrych  warunków bytowania. W tym celu zatrudniliśmy  psychologa  do  kontynuacji spotkań z mieszkańcami i pomocy w przetrwaniu w izolacji. Zajęcia odbywały się w małych grupach , w okresie od VIII- XII 2020 . Ze spotkań prowadzonych zgodnie z reżimem sanitarnym ,korzystały osoby mieszkające  w schronisku  i otrzymały wsparcie  psychologa , przez  wspólne rozmowy i analizę zaistniałej sytuacji   i  konieczność   izolacji . Spotkania  odbywały się  w małych grupach zbiorowo ,  indywidualnie oraz zdalnie przez kontakt telefoniczny z psychologiem. W spotkaniach brały udział wszystkie osoby mieszkające ,  w kilku grupach po parę osób.

Z naszej inicjatywy w  miesiącu październiku powstało  w schronisku pomieszczenie buforowe dla osób , które chciałyby zamieszkać w schronisku a  przebywały w przestrzeni publicznej i zachodziła obawa ,że mogą przenieść wirusa do schroniska .

W tym celu przeznaczyliśmy salę  na dole budynku , z dostępem do łazienki na izolatorium. Wiązało się to z utworzeniem następnych  procedur  związanych  z indywidualnym zabezpieczeniem  wyżywienia  i  obsługi.  Pracownicy schroniska sprostali temu wyzwaniu.

 Po 10 dniach ścisłej izolacji osoby bez objawów choroby były przyjęte do schroniska. Z  pobytu w warunkach izolacji  skorzystało  16 osób w 4 turach.

W zaistniałych trudnych warunkach izolacji   zabezpieczaliśmy   potrzeby  bytowe  i społeczne   osób   mieszkających   i  utrzymywaliśmy placówkę  w gotowości do świadczenia pomocy osłonowej  osobom potrzebującym.

 Podsumowując sprawozdanie  stwierdzany ,że  dzięki naszej determinacji i dużemu zaangażowaniu w realizację ważnych zadań  społecznych  udało nam się  chociaż w części  zapobiec  ubóstwu i wykluczeniu  społeczności naszego  miasta.  

 

 

                                               Kierownik schroniska   Halina Kowalewska

 

 

 

           Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła  puławskiego i  schroniska dla mężczyzn w Puławach  przy ul. Rybackiej 6

 od 01.01.2019 r- 31.12.2019r

 

W roku 2019 Zarząd Kola puławskiego pracował w następującym składzie;

 

Jadwiga Podstawek – Prezes Kola

Górzyński Piotr- V-ce Prezes

Sitkiewicz Joanna -Sekretarz

Marzec Anna -Sekretarz

Kowalewska Halina – skarbnik

Piasecka Helena – członek

Wawerska Agnieszka -czlonek

Prończuk Jacek – członek

 

Komisja Rewizyjna w składzie;

Rodzoch  Joanna – przewodnicząca

Pawłowska Amelia – członek

Pawłowska Anna -czlonek

Liczba członków Kola na 31.12.2019 r    -65 osób.

Głównym celem naszej działalności  jest prowadzenie  schroniska  dla bezdomnych mężczyzn  oraz pomoc osobom ubogim  z terenu miasta Puławy.

Schronisko  dla mężczyzn w Puławach przy ul. Rybackiej 6 , posiada 40 miejsc stacjonarnych . W okresie zimy w razie potrzeby zwiększamy liczbę miejsc   o miejsca noclegowe na materacach i dodatkowych łóżkach rozstawionych na korytarzach .

Zapewniamy schronienie,  całodzienne wyżywienie , kąpiel , wymianę odzieży , systematyczną opiekę duszpasterską , kontakty z poradnią odwykową , pomoc socjalną.

Utrzymujemy się z ofiar i  darowizn ludzi dobrej woli , składek członkowskich, odpłatności gmin za pobyt  podopiecznych w schronisku  oraz dotacji celowych  z tytułu udziału w realizacji zadań publicznych z pomocy społecznej.

Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy w naszym schronisku wzrost liczby osób starszych , którzy   stają się  długoletnimi rezydentami placówki . Są to przeważnie ludzie chorzy  wymagający dużego zaangażowania pracującego personelu. Niejednokrotnie konieczne jest dowiezienie podopiecznego   przez nas do lekarza  nie tylko na terenie  Puław lecz i do  szpitala  w Lublinie. W minionym roku  skierowaliśmy   i umieściliśmy  w  DPS  trzech podopiecznych .

Stan osobowy mieszkańców schroniska na dzień 31.12.2019 r . wynosił 38   osób,

w tym  22  osoby    z Puław  , 5 osób z Gminy Puławy, pozostałe osoby z gmin ościennych.

Przedział wiekowy mieszkańców  był w 2019 r .  następujący;

W wieku 18-39 lat     - 1 osoba

w wieku     40 – 59  lat  -  14  osób

w wieku     60-64 lat  -       11  osób

  w wieku   65-74     -    12  osób

Stan majątkowy pensjonariuszy przedstawiał  się następująco:

Świadczenia w   postaci emerytury  bądź renty  otrzymywało 8  osób,2 osoby pracowały  na  umowę  zlecenie,  zasiłek stały z orzecz. niepełn.   otrzymywało   21 osób,

osoby bez dochodów  - 7 osób.

Odpłatność za pobyt w schronisku wynosiła  w 2019 r   900  zł miesięcznie   i  była w większości regulowana przez gminy  z których pochodziły osoby bezdomne   , zgodnie  z ustawą o pomocy społecznej o finansowaniu schronienia osób bezdomnych.

W związku z  różnorodnymi formami działalności pomocowej  , które prowadziliśmy   w 2019 r  byliśmy  zmuszeni pozyskiwać na to  dodatkowe fundusze .

Między innym  przeprowadzaliśmy  kwesty pod  kościołami i na cmentarzach w dniu św Zmarłych .

Z tytułu darowizn  finansowych  otrzymaliśmy w 2019  r.  kwotę  ponad 42 tys.           zł , w tym   m. inn. darowizny od osób fizycznych   17780  zł.  , z kwest   19 232 zł . Otrzymane  środki przeznaczyliśmy na   bieżącą działalność schroniska między innymi  na rozpoczęcie  etapu  przygotowania pomieszczenia na urządzenie chłodni i mrożni  przez co chcemy  zlikwidować  zużyte   i energochłonne lodówki  i zamrażarki  . Zostały zakupione i zamontowane w pomieszczeniu płyty termiczne , drzwi mrożnicze , przeprowadzona instalacja elektryczna  i pomieszczenia przygotowane do montażu agregatów chłodniczych i mrożniczych.  Koszt poniesiony  na  modernizację  to kwota ponad 17 tys. złotych.

Dużym wsparciem  w utrzymaniu  schroniska  są   dary  żywnościowe , pozyskiwane z marketów i piekarni  oraz ze zbiórek organizowanych dla nas przez szkoły ,  stowarzyszenia  i organizacje  . W 2019r. otrzymaliśmy art. spożywcze  i rzeczowe   na kwotę  ponad   310    tysięcy złotych.  Otrzymaliśmy   art. spożywcze trwałe ze zbiórek  organizowanych dla schroniska  przez  Stowarzyszenia ; „Rodzina „  , „Przeszłość –Przyszłości”, Stowarzyszenie „Bezmiar „

 Reszta darów  to w przeważającej części  pieczywo  ,pieczywo słodkie , warzywa i owoce  oraz nabiał   ,   z których  w większej części korzystały osoby skierowane  na obiady oraz osoby potrzebujące  z miasta . W znacznej części  zmniejszyły  się  przez to nasze    koszty  prowadzenia  placówki . Współpracujemy    również z Lubelskim Bankiem Żywności , który wspiera  nas przydziałami żywności z programu PEAD  .  Część przywiezionych naszym transportem  produktów żywnościowych  rozdaliśmy   osobom potrzebującym  z terenu miasta ,oraz podopiecznym MOPS  korzystającym  z obiadów w naszej placówce  .

Schronisko nasze użytkuje działkę 60 arów ,którą  wykorzystujemy do uprawy owoców i warzyw na bieżące potrzeby i zapasy na okres zimowy.  Sami produkujemy rozsadę  do wysadzania /ok. 500 szt pomidorów,3 tys kapusty/.

Warzywa zapewniają nasze potrzeby żywieniowe na cały rok. W minionym roku

zakisiliśmy ponad  400 słoików /3 l/ ogórków, zrobiliśmy  500 słoików  różnych sałatek , 400 kompotów  , zebraliśmy ponad 200 kg fasoli  i ponad 400 kg innych warzyw oraz zakisiliśmy 13  beczek własnej kapusty, z której  m .inn. ugotowaliśmy  100  l  kapusty z grzybami na Miejską Wigilię.  Uprawą działki zajmują się mieszkańcy schroniska . Jest to jedna z   metod     zagospodarowanie  potencjału i czasu wolnego podopiecznych  , stwarza im możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami , daje poczucie zadowolenia z efektów wspólnej pracy.

Oprócz prowadzenia schroniska dla bezdomnych  , pracownicy schroniska wspólnie z mieszkańcami prowadzą zbiórkę używanych mebli i sprzętów  oraz odzieży używanej  .   Meble i sprzęty są remontowane w schronisku , przez mieszkańców pracujących jako wolontariusze , a następnie są oddawane rodzinom potrzebującym

W celu zabezpieczenia finansowego placówki  braliśmy również  udział w konkursie  Wojewody Lubelskiego  w projekcie p.n „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie  potrzeb bytowych  osób bezdomnych ”  i w konkursie  Marszałka Województwa  Lubelskiego  p.n  „Prowadzenie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym’’ i otrzymaliśmy na  realizację przygotowanych przez nas programów kwotę  ponad  25  tys. zł.

Pozwoliło to nam  zatrudnić  okresowo pracownika socjalnego  i psychologa  do pracy z podopiecznymi  i jako wsparcie pracujących opiekunów  oraz   wyposażyć trzy sale mieszkalne w nowe szafy ubraniowe.  Zgodnie z zaleceniami o standaryzacji  placówek dla osób bezdomnych  wyposażyliśmy pomieszczenie do przygotowania posiłków przez bezdomnych   w lodówkę , kuchenkę , naczynia , czajnik  i inne potrzebne sprzęty . Zgodnie z wymogami zakupiliśmy komputer do  wyposażenia  kącika  komputerowego  dla podopiecznych. . Po wymianie starych mebli  zostały  przez mieszkańców  odnowione przez pomalowanie wszystkie sale mieszkalne , łazienki i stołówka.    Działania  te  wpisują się w aktywizację zawodową   sprawnych  mieszkańców naszej placówki .

Prowadzone były  indywidualne programy wychodzenia z bezdomności  z osobami przychodzącymi do schroniska i mieszkającymi /5  osób/ ,w tym 2 osoby  po pobycie w ZK.  Efektem  tych działań jest to , że  3 osoby podjęły leczenie odwykowe  ,umowy  wolontariackie   na pracę  dla placówki  podpisało  6  osób  , jedna osoba pracowała w  schronisku  z programu PUP w ramach prac interwencyjnych  z przedłużeniem okresu zatrudnienia o 3 m-ce  z naszych środków po zakończeniu programu .

W okresie jesienno- zimowym  kiedy zwiększa się liczba osób potrzebujących pomocy  , odbywały się spotkania  psychologa z mieszkańcami  indywidualnie i grupowo .  W tym okresie przywożone są nierzadko  do schroniska  osoby pod wpływem alkoholu , których zgodnie z regulaminem nie powinniśmy przyjąć   , lecz  z uwagi na brak  w Puławach placówki typu noclegownia  czy ogrzewalnia  i złych warunków pogodowych  osoby te były przyjmowane do schroniska  aby nie zamarzły.  Nie posiadamy  oddzielnego pomieszczenia dla tych osób  w schronisku  i nie jesteśmy przygotowani na  udzielanie im noclegu  chociaż ze względów humanitarnych  to robimy biorąc na siebie odpowiedzialność  za nich .Dlatego   istnieje potrzeba  zabezpieczenia  w Puławach  dodatkowo  kilku  miejsc    dla  tych osób  w okresie zimy   co zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy.

Prowadzimy liczne działania charytatywne na rzecz potrzebującej społeczności miasta  i gminy Puławy.

W 2019 r. schronisko wydało  500   szt.  posiłków doraźnych  dla 80 osób z miasta i osób  które zgłosiły się do nas bezpośrednio. Osoby z decyzjami MOPS codziennie oprócz gorącego posiłku miały możliwość korzystania z darmowego pieczywa, nabiału ,owoców , ciasta  .

W okresach świątecznych wydajemy potrzebującym paczki żywnościowe i tak w  m-cu grudniu wydaliśmy 50 szt  paczek  świątecznych  dla korzystających z obiadów w schronisku oraz pojedyncze paczki i posiłki dla osób zgłaszających się indywidualnie. W 2019 r udzieliliśmy pomoc żywnościową  w różnych formach osobom potrzebującym z miasta i gminy  na kwotę ponad 100 tys. złotych.

Przez cały czas udzielamy pomocy doraźnej  w różnej formie  osobom  potrzebującym które się do nas zgłaszają W 2019   r. udzieliliśmy 100   dorażnych  noclegów, z kąpieli i wymiany odzieży  skorzystało 150  osób  , 200  osób  skorzystało  z zaopatrzenia w  odzież  używaną   pozyskaną  od darczyńców   z terenu miasta . oraz odzieży używanej  . 

Mieszkańcy schroniska wykonują wiele  prac na rzecz domu, uprawiają ogród, pomagają przy przygotowywaniu posiłków, dbają o czystość i porządek.

Biorą  także udział w kwestach  organizowanych przez Koło , a także w organizowanych uroczystościach i spotkaniach.

Przy pomocy Legionu  Maryi z Parafii  pw. Św. Rodziny  w Puławach co tydzień  odmawialiśmy  Różaniec.

Podsumowując  nasze działania   informujemy ,że z funduszy   Urzędu Miasta  Puławy  w m-cu  pażdzierniku  b.r  został zamontowany wyłącznik prądu  w który   powinien być wyposażony   budynek zgodnie z zaleceniami  Państwowej Straży Pożarnej . Składamy podziękowanie   Radzie Miasta i Komisji  Polityki Społecznej za wsparcie naszej prośby  o pomoc finansową na ten cel  do Pana Prezydenta  miasta .  W roku 2020  chcielibyśmy   zakupić  agregaty   aby uruchomić mrożnie i chłodnie  w schronisku  .  Z wyposażeniem pomieszczeń  jest to  wydatek około 23 tysiące złotych.  W tym celu  będziemy  starać się o pożyczkę w kwocie 13 tys.  z kasy zapomogowo – pożyczkowej  w Zarządzie Głównym  Towarzystwa  we Wrocławiu .  Otrzymaliśmy do wiadomości pismo  wystosowane  przez P. Bożenę Krygier  , przewodniczącą Rady Miasta  do Prezydenta   miasta P. Pawła Maja   w naszej sprawie  z prośbą o zabezpieczenie  w najbliższych zmianach budżetowych kwoty  10 tys. zł , na zakup  jednego z agregatów .   Dziękujemy za wsparcie naszych działań  i mamy nadzieję na  ich realizację.

Podsumowując sprawozdanie  stwierdzany ,że  dzięki naszej determinacji i dużemu  zaangażowaniu w realizację ważnych zadań  społecznych  udało nam się  chociaż w części  zapobiec  ubóstwu i wykluczeniu  społeczności naszego  miasta.  

 

 

                                               Kierownik schroniska   Halina Kowalewska

 

 


Sprawozdanie merytoryczne   organizacji pożytku publicznego 2019r .

                                                     Do pobrania